HEİNRİCH CHRİSTOPH FREİHHER VON PENKLER’İN İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE FAALİYETLERİ
HEINRICH CHRISSTOPH FREİHHER VON PENKLERS EMBASSY OF ISTANBUL AND ACTIVITIES

Author : Uğur Kurtaran
Number of pages : 222-251

Abstract

Uluslararası ilişkilerin yürütülmesindeki en önemli unsurlardan birisi devletlerin birbirini karşılıklı temsilidir. Devletlerarası ilişkilerde karşılıklı temsili sağlayan en önemli kişiler ise elçilerdir. Bu durum elçilere verilen karşı taraf hükümdarı nezdinde kendi devlet başkanını temsil yetkisi ile ilgilidir. Bu sebeple iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması ve gelişiminde elçilerin faaliyetlerinin bilinmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada 1526 Mohaç Meydan Muharebesi ile başlayan ve uzun yıllar devam eden Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde birçok elçinin karşılıklı olarak gönderildiği bilinmektedir. Bunlardan birisi XVIII. yüzyılın ortalarında Babıâli’ye gönderilen Heinrich Christoph Freihher Von Penkler’dir. Çalışmada XVIII. yüzyıl Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin gelişiminde önemli katkıları olan Avusturya elçisi Heinrich Christoph Freihher Von Penkler’in iki kez getirildiği İstanbul elçiliği sırasındaki faaliyetleri üzerinde durulmuştur. İlki 1742-1754 yılları arasında, ikincisi 1762-1766 yılları arasında elçilik faaliyetlerinde bulunan Penkler’in elçiliği Osmanlı-Avusturya ilişkileri açısından oldukça önemlidir. Nitekim Penkler ilk elçiliği sırasında 1739 Belgrad Barış Antlaşması’nın 1747 yılında uzatılmasını sağlamıştır. Yedi Yıl Savaşları’na denk gelen ikinci elçiliği döneminde ise Penkler, devleti ile Osmanlı arasındaki ilişkilerin dostça devam etmesinde büyük rolleri olmuştur. Çalışmada XVIII. yüzyıl Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin gelişiminde Heinrich Christoph Freihher Von Penkler’in etkisi ortaya çıkartılmak istenmektedir. Yine çalışmada elçinin Osmanlı İstanbul’da kaldığı süre boyunca ihtiyaçlarının karşılanması ve teşrifat kuralları dâhilinde kendisine yapılan uygulamaların tespiti üzerinde durulmuştur. Araştırmada bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla döneme ait birinci kaynaklar olan arşiv vesikaları ile kronikler ve diğer eserlerden istifade edilmiştir.

Keywords

Heinrich Christoph Freihher Von Penkler, Osmanlı, Avusturya, Elçi, XVIII. Yüzyıl.

Read:1504

Download: 861