ADIYAMAN KAZASINDA TİFO VE KOLERANIN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLER (1912- 1925
DEATHS CAUSED BY TYPHOID AND CHOLERA IN ADIYAMAN DISTRICT (1912- 1925)

Author : Hamdİ DOĞAN
Number of pages : 164-186

Abstract

Tarihsel süreç içerisinde insanoğlunun yaşadığı büyük afetlerden biri de hiç kuşkusuz salgın hastalıklardır. Bu hastalıklar hayvandan, topraktan, sudan veya insandan insana geçen veba, sıtma, tifo, çiçek, kolera, difteri, kızıl, kızamık, dizanteri, verem ve grip gibi salgın hastalıklardır. Tarih boyunca köyleri, kasabaları, şehirleri, ülkeleri orduları ve toplum hayatını tesirine alarak, demografik, sosyal ve ekonomik sıkıntılar doğurmuş, çok sayıda ölümlere, geçici ve kalıcı göçlere neden olmuştur. Salgın hastalıkların neden oldukları ölüm oranları diğer hastalıklarla kıyaslanmayacak kadar fazladır. Salgın hastalıklar sadece cephedeki askeri değil, sivil halkıda çok etkilemiştir. Bu araştırmada Adıyaman Vefayata Mahsus Vukuat Defterlerine göre Adıyaman Kazasında tifo ve koleradan dolayı gerçekleşen ölümler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın kapsadığı dönem ve alan, 1912 ve 1925 yılları arasında Adıyaman Kaza merkezi ile bağlı köylerdir. Çalışılan dönem itibariyle küçük bir Anadolu kasabası olan Adıyaman’ın ülkeyi kasıp kavuran salgın hastalıklardan ne oranda etkilendiğini tifo ve koleradan dolayı ne kadar ölüm geçekleştiğini ortaya koymaktır. Ayrıca bu hastalıklardan ölenlerin kimlik bilgileri, yerleşim birimleri, kaç tarihinde hayatlarını kaybettikleri gibi hususlarda tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Salgın, Adıyaman, Tifo, Kolera, Ölüm

Read:1916

Download: 1239