İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARININ SAVUNMASI İÇİN OSMANLI DEVLETİ’NİN 1915 TARİHİNDEN ÖNCE YAPTIĞI BAZI ÇAL
SOME WORKS THE OTTOMAN GOVERNMENT BEFORE 1915 TO DEFENSE IN ISTANBUL AND ÇANAKKALE STRAWS

Author : Ahmet OĞUZ
Number of pages : 46-61

Abstract

Birinci dünya savaşı içinde açılan Çanakkale Cephesi savaşın kaderini belirlemedeki önemi kadar kara ve deniz savaşlarındaki kullanılan cephane ve savaş taktiği bakımından da dikkate değerdir. Bu başarı öyküsünün ve Türk kahramanlığının arkasında Osmanlı Devletinin savaş öncesinde yaptığı hazırlıkların bilinmesi bu yüzden önem arz etmektedir. Bu büyük zaferin paydaşları çağın sultanları, devlet adamları ve birçok atsız kahramanlardır. Osmanlı Devleti, zaman içerisinde boğazlardan başkent İstanbul’a saldırılar geldikçe hem İstanbul ve hem de Çanakkale boğazlarının savunulması için önlemler almıştır. Çağın imkânları ve dünyada geliştirilen savaş araç ve malzemeleri boğazlar ve savunma hattı olabilecek tüm alanlarda kullanılmıştır. Sabırla, inançla ve özveriyle yapılan bu çalışmalar Çanakkale deniz ve kara savaşlarında meyvelerini de vermiştir. Çanakkale Boğazı’nın önemini Osmanlı Devleti çok uzun zamandan beri biliyordu. Örneğin Sultan III. Selim zamanında Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul önlerine İngiliz donanmasının gelmesi büyük bir tehdit meydana getirmişti. Özellikle de yirminci yüzyılın başlarında boğazların önemi daha da artmıştır. İstanbul’un güvenliği için Çanakkale Boğazı’nın sıkı bir şekilde savunulmasının elzem olduğu anlaşılmıştır. Gerçekten de durum böyle olmuş, Osmanlı hangi cephede hangi devletle savaşa girerse girsin Çanakkale Boğazı tehdit altında kalmıştır. Örneğin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ya da İtalyanlar’la Trablusgarb Savaşı gibi. Benzer şekilde İstanbul Boğazı da Rusya’dan gelebilecek tehditlerin önlenmesi bakımından önemlidir. Nitekim Osmanlı Devletinin Rusya ile giriştiği savaşlarda Karadeniz Boğazı vasıtasıyla İstanbul her zaman tehdit altında kalmıştır. 19. Yüzyıldan itibaren Karadeniz’de üstün olan Rus donanması İstanbul ve Karadeniz şehirleri tehdit altında kalmıştır. Sinop felaketi ve 93 Harbi’ndeki Mersin Vapuru olayı konunun örneklenmesi bakımından dikkate değerdir. Çalışılan bu dönem içinde Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının önemi göz önüne alınarak pek çok tabya ve istihkâm yapılmıştır. Önceden yapılan istihkâmlar güçlendirilmiş, şartlara göre de yenileri eklenmiştir. Askerlik alanında yapılan gelişmeler doğrultusunda istihkâmlar, tabyalar ve kalelere yeni yeni silahlar ve cephane alarak saldırılara karşı koymaya çalışmıştır. İşin mali yönü de göz ardı edilemeyecek kadar sıkıntılı geçmiştir. Son dönemde geliştirilen silahlardan olan torpil/mayın satın alınması, yapılması ve yerleştirilmesi de bu çerçevede önemlidir. Mayın teknolojisinin alınmasının ne denli önemli olduğu Çanakkale Deniz Savaşları’nda görülmüştür.

Keywords

Sultan II. Abdülhamit, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, Mayın

Read:1911

Download: 1214