ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF CONSULTANT TEACHERS ON EVALUATING THE CANDIDATE TEACHER TRAINING PROCESS

Author : Gönül Şayir - - Nursel YARDİBİ
Number of pages : 140-150

Abstract

Bu çalışmada, danışman öğretmenlerin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme süreci incelenmiştir. Araştırma, betimsel olarak ele alınmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Tokat il merkezi ve merkeze bağlı Zile ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara atanan öğretmenlerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yoluyla seçilen 20 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada danışman öğretmenlere, aday öğretmen yetiştirme sürecinin ilk aşamasına yönelik üç adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve toplanan veriler betimsel analizi tekniği ile analiz edilerek temalar ve kategoriler belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre danışman öğretmenler, programın süresini ve içeriğini genel itibariyle yeterli bulduklarını belirtmektedirler. Bunun yanında danışman öğretmenler, aday öğretmen yetiştirme programının aday öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca danışman öğretmenler, bu süreçte kendi hazırladıkları ve aday öğretmenlerin hazırladıkları formların bazı eksik yanları olduğunu belirtseler de formların faydalı bulduklarını söylemişlerdir.

Keywords

Danışman öğretmen, aday öğretmen, aday öğretmen yetiştirme süreci

Read:1915

Download: 1195