DEMİR ÇAĞINDA ANADOLUDAKİ ARAMİLERİN POLİTİK COĞRAFYASI
POLITICAL GEOGRAPHY OF ARAMEANS IN ANATOLIA DURING IRON AGE

Author : Nurgül Yıldırım
Number of pages : 122-137

Abstract

Demir Çağı (M.Ö. 1200-334) Anadolu coğrafyasını derinden etkileyen göçlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu göçler içerisinde, Suriye üzerinden Anadolu’ya Aramiler tarafından gerçekleştirilen göçler, Anadolu kültürü üzerinde baskın bir yapı sergilemiştir. Arami göçleri, Anadolu’da kurulmuş ilk büyük imparatorluk olan Hititler’in merkezi yapısını yitirdiği ve Anadolu’daki halkın güneydoğu ve güneye doğru yönelerek, çoğunlukla Luwi’li halkın yaşadığı coğrafyalarda, irili ufaklı krallıklar kurmaya başladıkları dönemde gerçekleşmiştir. Aramiler’in sistemli bir politika güderek; başlangıçta gruplar halinde Anadolu’ya sızmaya başladıkları düşünülmektedir. Aramiler’in Anadolu topraklarında yerleşmeye başlamalarının ardından, nüfuz edinmeye çalıştıkları ve krallıklar kurdukları bilinmektedir. Aramiler tarafından kurulan bu krallıkların zaman zaman Asur’un vassali olarak varlıklarını sürdürdükleri, ancak yaklaşık olarak M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren tamamen Asur’a bağlandıkları görülmüştür. Bu dönemi aydınlatmada yerli halka ya da Arami halkına ait yazılı kaynaklar yetersiz kalırken, Asur krallarına ait yıllıklar Anadolu’da yaşanan bu dönemi yazılı kaynaklar açısından ayrıntılı bir biçimde sunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle, Aramiler’in kökenlerinin ve yaşadıkları coğrafyanın aydınlatılması, ardından Asur krallarına ait yıllıklar doğrultusunda, Aramiler’in Anadolu’ya geliş süreçleri, hangi bölgelerde varlıklarını sürdürdükleri ve ele geçen verilerde, hangi krallar/valiler tarafından yönetildiklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Yeni Asur, Geç Hitit Krallıkları, Amurrular, Aramiler, Sam’al

Read:1938

Download: 1227