A ANALYSIS "IRIMS" AND ORIGINS IN THE TURKISH BELIEF SYSTEM
TÜRK İNANÇ SİSTEMİNDE “IRIMLAR” VE KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author : Engin GÜNGÖRMEZ
Number of pages : 50-63

Abstract

Binlerce yıldır tarihin her safhasında ve dünyanın muhtelif coğrafyalarında zengin birikimini ve varlığını sergileyen Türk kültürü bu birikimini İslamiyet’i kabul etmesiyle de devam ettirmiştir. Dolayısıyla Türk kültürü İslamiyet ile tanışmasından hemen sonra da bu zengin birikiminden kopup ayrılmamıştır. Günümüzde İslamiyet adına sergilenmekte olan pek çok dini uygulamaların, gelenek ve göreneklerin kökenlerine bakılırsa İslam öncesi Türk inançlarının izlerinin İslamiyet içerisinde ne kadar hakim olduğu da ortaya çıkacaktır. Orta Asya’nın bozkırlarından gelen zengin Türk kültürü, içerisinde pek çok dini sistemi, inanışı, mistik yapıları ve geleneksel uygulamaları da barındırmaktadır. Bu çalışmada ise daha çok Geleneksel Türk dini yani Gök Tanrı dininin, bir din olmaktan çok dinisihrimistik bir yapı olan Şamanizm’in, Atalar Kültü’nün ve Tabiat Kuvvetleri’nin İslamiyet’ten sonrada Türk halk inanışları içerisinde var olduğunu ifade etmeye çalıştık. Burada şunu belirtmek gerekir ki Türkler İslamiyet’i kabul etmekle eski inançlarından tamamen kopamadıkları gibi geçmişte var olan uygulamalarını farklı biçimlerde yeni dinlerinde de yaşamaya devam etmişlerdir.

Keywords

Irım, hurafe, fal, Gök Tanrı, Şamanizm

Read:1283

Download: 564