YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VEREN ELEMANLARIN ADIYAMAN İLİ ÇADIR KENT BÖLGESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ARAPLARA TÜRK KÜLTÜRÜ AKTARIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF TEACHERS TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS REGARDING THE TURKISH CULTURE TRANSFER TO SYRIAN ARABS LEARNING TURKISH TENT CİTY REGION IN ADIYAMAN

Author : MESUT GÜN
Number of pages : 119-138

Abstract

Dil ile kültür arasında karşılıklı ve birbirine besleyen ilişkiler bulunmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımının önemi her geçen gün artmakta ve konuyla ilgili bilimsel çalışmaların sayısında da artış gözlenmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımı konusuna yönelik bu çalışmada; Adıyaman ili çadır kent bölgesinde yaşayan Suriyeli mültecilere Türkçe öğretimi veren elemanların Türk kültürünün aktarımına/öğretimine ilişkin görüşleri alınmış, elde edilen verilerden hareketle değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ili çadır kent bölgesinde yaşayan ve Suriyeli mültecilere Türkçe eğitimi veren 10 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görüşme formu hazırlanırken uzman bilgisine sunulmuş, alan uzmanlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formunda altı soru yer almaktadır. Katılımcıların görüşme formundaki sorulara yönelik görüşleri ses kaydı cihazıyla alınmış, bilgisayar ortamına aktarılmış, elde edilen verilerin yorumlanmasında ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan ve Suriyeli Araplara Türkçe öğreten her elemana bir kod verilmiş, katılımcılar K harfi ve numara verilerek kodlanmış ve öğretim elemanlarının görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretim elemanları Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür aktarımının önemli bir işleve sahip olduğu, kullanılan metinlerin Türk kültürünü aktarmada kısmen yeterli olduğu, sınıf ortamında kültürel ögelerin kullanılmasının güdülenmeyi artırdığı yönünde görüş belirtmiştir. Çalışma sonunda ulaşılan veriler benzer araştırma sonuçlarıyla tartışılmış, konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Kültür aktarımı, dil, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Suriyeli mülteciler

Read:1395

Download: 722