HAÇLI SEFERLERİ DÖNEMİNDE GELİŞEN DOĞU-BATI TİCARETİNİN DOĞAL BİR SONUCU: KÜLTÜREL ETKİLEŞİM
A Natural Result Of East-West Trade That Was Developed Crusade Period: Cultural Interaction

Author : Zeynep GÜNGÖRMEZ
Number of pages : 123-130

Abstract

Ortaçağda “tüccar” kültürel alışverişin en önemli etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu ile batı arasında gidip gelen tüccarlar, sadece ticari emtia taşımakla kalmamış aynı zamanda uygarlığın da en önemli taşıyıcıları olmuşlardır. Haçlı Seferleri başlamadan önceki dönemde Doğu’ya nadir de olsa İtalyan tüccarları olan Venedik, Ceneviz ve Pisalıların gidip geldikleri bilinmektedir. Bu ticaret Batı’da az bulunan Doğu’nun lüks ürünlerinin taşınması şeklinde gerçekleşmiş ve Batı toplumu içerisinde sadece burjuvaların satın alabildiği Doğu ürünleri konusunda merak uyanmıştır. Haçlı Seferlerinin başlaması sonucu Doğu Akdeniz’e yerleşen Hristiyanların, daha önce hiç görmedikleri pek çok ticari emtianın varlığı araştırmacılar tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Çalışmamızda Haçlı Seferleri ile Doğu Akdeniz’e gelen İtalyan Şehir Devletlerinin bölgede kurdukları yarı-özerk ticaret kolonileri ile buradaki ticari faaliyetleri yürütmesinden bahsetmiş bulunmaktayız. Söz konusu koloniler vasıtasıyla burada kendilerine bir yaşam tesis eden İtalyanlar ile bölge halkı arasında kaçınılmaz bir etkileşim söz konusu olmuş ve bunun sonucunda her iki taraf birbirinden çok şey öğrenmiştir diyebiliriz. Kültürel etkileşim konusunda en somut örnekler her iki tarafın günlük yaşamda sergiledikleri davranışlar incelendiğinde kolaylıkla görülmektedir. Ticari emtiaların ortak isimlendirilmesi, giyim ve yemek tarzlarındaki benzerlik, mimari yapıların tesis edilme biçimleri gibi pek çok unsurda bahsi geçen etkileşimi görmek mümkündür. Batı’nın özellikle çeşitli sanayi ürünlerinde Doğu’yu taklit ettiği ve bölgede gördüğü tesisleri aynen Avrupa’ya taşıdığı konusu da kaynaklarda karşılaştığımız bir durumdur. Söz konusu tesisler arasında şeker üretimi, kumaş boyama atölyeleri ve özellikle cam sanayisi gösterilebilir.

Keywords

Haçlılar, İtalyanlar, Ticaret, Etkileşim, Doğu Akdeniz

Read:1549

Download: 878