MOĞOL SÜLEMİŞ VE TİMURTAŞ İSYANLARI KARŞISINDA ANADOLU’DA TÜRKMENLERİN TUTUMU
The Attitude Of The Turkmens İn Anatolia Against The Uprisings Of Sulemis And Timurtaş

Author : KÜRŞAT SOLAK
Number of pages : 61-74

Abstract

1243 Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da Türkmen Beylikleri kurulmuştur. Bu beyliklerin ortaya çıkmasında pek çok etmen söz konusudur. Bu cümleden olarak Moğol Sülemiş ve Timurtaş isyanları ve bu isyanlar karşısında Türkmenlerin aldığı tavırlar Anadolu’daki beylikleşme sürecinde âmil olmuştur.

Keywords

Anadolu Beylikleri, İlhanlılar, Karamanoğulları, Sülemiş, Timurtaş

Read:1686

Download: 965