Niğdeli Kadı Ahmed’e Göre Niğde ve Çevresi (13-14. Yüzyıl)
According to Niğdeli Kadı Ahmed, Niğde and Its Surroundings (13-14th Century)

Author : NEVZAT TOPAL
Number of pages : 78-92

Abstract

Niğde ve çevresinin tarih boyunca önemli bir iskân sahası olduğu bilinmektedir. Bunun sebebi ise Niğde ve çevresinin önemli geçiş güzergâhları üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı da Anadolu’ya hâkim olmak isteyen güçlerin bu bölgeyi de ele geçirme arzuları sürekli olmuştur. Şehri ve çevresi tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Niğde çevresinin Türk hâkimiyetine girmesi ile birlikte önemini korumaya devam ettiği görülmektedir. Türkiye Selçuklu Devleti’nin önemli vilayetlerinden biri olarak hızla gelişen şehirde çok sayıda imar ve iskân faaliyetlerinin yapıldığı görülmektedir. Bu durum beylikle döneminde de devam etmiştir. Niğde’nin Türk hâkimiyetinin başladığı andan itibaren önemli bir merkez olmuş ve bu özelliğini de günümüze kadar devam ettirmiştir. Bu makalede Türkiye Selçuklularından günümüze ulaşan çok sınırlı sayıda yerli kaynaktan biri olan Kadı Ahmed’in eserine göre Niğde ve çevresi değerlendirilmiştir. Eser Kadı Ahmed tarafından 1333 yılında yazılmış olup, günümüze 1341 yılında Aksaray’da istinsah edilen nüshası ulaşmıştır. Kadı Ahmed’in Niğde’de doğmuş ve yaşamış olması, şehre ait verdiği bilgileri oldukça önemli kılmaktadır. Yazar kadılık görevini yürüttüğü için devletin işleyiş mekanizmasını ve taşra yönetim birimine vakıf olduğunu da bize göstermektedir. Kadı Ahmed’in eseri doğrultusunda Niğde’nin 13. yüzyıl sonu ve 14. yüzyıl ilk yarısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın yerel tarih çalışmalarına ve Niğde tarihine ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Niğde, Kadı Ahmed, El-Veledü’ş-şefîk, Taşra Yönetimi, Darü’l-pehlivaniye.

Read: 778

Download: 237