Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI

www.cahij.com  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialABDULHALİK BAKIR - FERRUH KAYALAN  
MUSUL SORUNU ÇERÇEVESİNDE İNGİLİZLERİN KERKÜK’TEKİ TÜRKMENLERE YÖNELİK FAALİYETLERİ (1918-1926) Ss, 1-20
BRITISH ACTIVITIES AGAINST TURKMEN IN KIRKUK WITHIN THE FRAMEWORK OF MOSUL QUESTION (1918-1926)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.115
Summary | Abstract | Full Text |

ABDULHALİK BAKIR  
ESKİÇAĞDA TABABET KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞMALARI Ss, 21-45
CULTURE OF MEDICINE AND MEDICAL STUDIES IN THE ANCIENT AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.117
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet OĞUZ  
İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARININ SAVUNMASI İÇİN OSMANLI DEVLETİ’NİN 1915 TARİHİNDEN ÖNCE YAPTIĞI BAZI ÇAL Ss, 46-61
SOME WORKS THE OTTOMAN GOVERNMENT BEFORE 1915 TO DEFENSE IN ISTANBUL AND ÇANAKKALE STRAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.116
Summary | Abstract | Full Text |

ALEV DURAN  
MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMDEKİ YENİLEŞME HAREKETLERİ VE CUMHURİYET DÖNEMİNE BIRAKTIĞI MİRAS Ss, 62-77
IMPROVEMENT IN EDUCATION OF THE CONSTITUTIONALIST PERIOD AND HERITAGE IN THE REPUBLIC OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.129
Summary | Abstract | Full Text |

Aslı KAHRAMAN ÇINAR  
BOZKIR KAVİMLERİ KÜLTÜRÜNDE KARTAL MOTİFİ Ss, 78-87
KARTAL MOTIVE IN THE CULTURAL LIFE OF BOZKIR PEOPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.122
Summary | Abstract | Full Text |

Cemile TEKİN  
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İşgalinden Sonra Vali Benyamin Kallay’ın Bosna-Hersek’i Türkiye’den Ayırma Çalışmaları Ss, 88-101
THE ENDEAVOR OF GOVERNOR KALLEY TO PARTITION TURKEY FROM AUSTRIA-HUNGARIAN EMPIRE AFTER THE INVASION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.125
Summary | Abstract | Full Text |

GÖKHAN EŞEL  
Author of the Mecelle: Abdüssettâr Kırımî Ss, 102-109
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Muharriri: Abdüssettâr Kırımî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.121
Summary | Abstract | Full Text |

GÖKSUN YENER Tamer NACAR  
GUSTAV KLIMT’İN İKONALARI Ss, 110-139
GUSTAV KLIMT’İN İKONALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.134
Summary | Abstract | Full Text |

Gönül Şayir - Nursel YARDİBİ  
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 140-150
OPINIONS OF CONSULTANT TEACHERS ON EVALUATING THE CANDIDATE TEACHER TRAINING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.112
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan Akköz  
RELIGIOUS STRUCTURE OF ALEPPO IN NINETEENTH CENTURY(JEWS, YEZIDIS,DURZUES,NASTURIDIES,CHRISTIANS) Ss, 151-163
XIX. Yüzyılda Halep’in Dini Yapısı (Yahudiler, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Hristiyanlar)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.128
Summary | Abstract | Full Text |

Hamdİ DOĞAN  
ADIYAMAN KAZASINDA TİFO VE KOLERANIN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLER (1912- 1925 Ss, 164-186
DEATHS CAUSED BY TYPHOID AND CHOLERA IN ADIYAMAN DISTRICT (1912- 1925)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.127
Summary | Abstract | Full Text |

Hilal Akça -  
YEDİNCİ GÜN ROMANINDA GÖLGE ARKETİPİ Ss, 187-205
SHADOW ARCHETYPE IN THE NOVEL YEDİNCİ GÜN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.124
Summary | Abstract | Full Text |

Meryem ARSLAN  
KİTÂB-I TERCÜME-İ TEZKİRE-İ DÂVÛD FÎ İLMİ’T-TIBB’DA GEÇEN AY İSİMLERİ Ss, 206-218
Month Names In Kitâb-I Tercüme-İ Tezkire-İ Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.110
Summary | Abstract | Full Text |

MURAT SERDAROĞLU  
Modova Sancağında Tımar Rejimi Ss, 219-229
The Timar Regimi in Modova Sanjak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.109
Summary | Abstract | Full Text |

MUSA SEZER  
XVI. Yüzyılda Köstendil Ilıcası'nda Haraççı Kara Mehmed Vakıfları (Tahrir Defterlerine Göre) Ss, 230-242
HARACCI KARA MEHMED FOUNDATIONS IN 16TH CENTURY’S ILICA-I KYUSTENDIL (ACCORDING TO THE CADASTRAL RECORD BOOKS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.130
Summary | Abstract | Full Text |

Nurgül Yıldırım  
II. SARGON’UN AŠŠUR-ŠARRU-U?UR’A MEKTUBU (ND 2759) KAPSAMINDA M.Ö. 8. YÜZYILDA ANADOLU’NUN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 243-252
AN ANALYSIS ON THE POLITICAL VIEW OF ANATOLIA IN THE 8TH CENTURY B.C. IN THE SCOPE OF SARGON II’S LETTER TO AŠŠUR-ŠARRU-U?UR (ND 2759)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.119
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar ÜLGEN - HALİL YAVAŞ  
PAGAN DÖNEMİ İSKANDİNAV TOPLUMUNDA CENAZE VE DEFİN UYGULAMALARI Ss, 253-265
THE FUNERAL AND BURIAL PRACTICES IN THE SCANDINAVIAN SOCIETY IN THE PAGAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.132
Summary | Abstract | Full Text |

Salih ÖZKAN  
Taşkilat-ı Mahsusa’nın 1916 Yedisu/Türkistan İsyanındaki Rolü Ss, 266-273
The role of the Organization-Mahsusa in the 1916 Yedisu / Turkestan Rebellion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.123
Summary | Abstract | Full Text |

Sir Gerard Clauson Translated by: Seçil Hirik  
Türkçe Gölge Kelimeler Ss, 274-283
Turkish Ghost Words
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.118
Summary | Abstract | Full Text |

ŞEFİKA BÜYÜKŞAHİN  
Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını Ss, 284-295
Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.120
Summary | Abstract | Full Text |

Şefika Şule Erçetin - Gönül ŞAYİR  
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 296-306

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.111
Summary | Abstract | Full Text |

Zekiye TUNÇ  
1015-1064 YILLARI ARASINDA KAFKASYA BÖLGESİ’NDE SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİ Ss, 307-315
Seljukian-Armenian Relations in Caucasus Region Between The Years 1015 - 1064
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.126
Summary | Abstract | Full Text |

Ahsen SAÇLI  
ULUSLARARASI ÇEVRE VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI Ss, 316-327
INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.133
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 8

    Our regular volume - April 2017 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri