Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 8 NumberEditor
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Assistant Editor
Assist. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, Assist. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI

www.cahij.com  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialABDULHALİK BAKIR - FERRUH KAYALAN  
MUSUL SORUNU ÇERÇEVESİNDE İNGİLİZLERİN KERKÜK’TEKİ TÜRKMENLERE YÖNELİK FAALİYETLERİ (1918-1926) Ss, 1-20
BRITISH ACTIVITIES AGAINST TURKMEN IN KIRKUK WITHIN THE FRAMEWORK OF MOSUL QUESTION (1918-1926)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.115
Summary | Abstract | Full Text |

ABDULHALİK BAKIR  
ESKİÇAĞDA TABABET KÜLTÜRÜ VE ÇALIŞMALARI Ss, 21-45
CULTURE OF MEDICINE AND MEDICAL STUDIES IN THE ANCIENT AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.117
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet OĞUZ  
İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARININ SAVUNMASI İÇİN OSMANLI DEVLETİ’NİN 1915 TARİHİNDEN ÖNCE YAPTIĞI BAZI ÇAL Ss, 46-61
SOME WORKS THE OTTOMAN GOVERNMENT BEFORE 1915 TO DEFENSE IN ISTANBUL AND ÇANAKKALE STRAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.116
Summary | Abstract | Full Text |

ALEV DURAN  
MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİMDEKİ YENİLEŞME HAREKETLERİ VE CUMHURİYET DÖNEMİNE BIRAKTIĞI MİRAS Ss, 62-77
IMPROVEMENT IN EDUCATION OF THE CONSTITUTIONALIST PERIOD AND HERITAGE IN THE REPUBLIC OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.129
Summary | Abstract | Full Text |

Aslı KAHRAMAN ÇINAR  
BOZKIR KAVİMLERİ KÜLTÜRÜNDE KARTAL MOTİFİ Ss, 78-87
KARTAL MOTIVE IN THE CULTURAL LIFE OF BOZKIR PEOPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.122
Summary | Abstract | Full Text |

Cemile TEKİN  
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İşgalinden Sonra Vali Benyamin Kallay’ın Bosna-Hersek’i Türkiye’den Ayırma Çalışmaları Ss, 88-101
THE ENDEAVOR OF GOVERNOR KALLEY TO PARTITION TURKEY FROM AUSTRIA-HUNGARIAN EMPIRE AFTER THE INVASION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.125
Summary | Abstract | Full Text |

GÖKHAN EŞEL  
Author of the Mecelle: Abdüssettâr Kırımî Ss, 102-109
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Muharriri: Abdüssettâr Kırımî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.121
Summary | Abstract | Full Text |

GÖKSUN YENER Tamer NACAR  
GUSTAV KLIMT’İN İKONALARI Ss, 110-139
GUSTAV KLIMT’İN İKONALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.134
Summary | Abstract | Full Text |

Gönül Şayir - Nursel YARDİBİ  
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 140-150
OPINIONS OF CONSULTANT TEACHERS ON EVALUATING THE CANDIDATE TEACHER TRAINING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.112
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan Akköz  
RELIGIOUS STRUCTURE OF ALEPPO IN NINETEENTH CENTURY(JEWS, YEZIDIS,DURZUES,NASTURIDIES,CHRISTIANS) Ss, 151-163
XIX. Yüzyılda Halep’in Dini Yapısı (Yahudiler, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Hristiyanlar)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.128
Summary | Abstract | Full Text |

Hamdİ DOĞAN  
ADIYAMAN KAZASINDA TİFO VE KOLERANIN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLER (1912- 1925 Ss, 164-186
DEATHS CAUSED BY TYPHOID AND CHOLERA IN ADIYAMAN DISTRICT (1912- 1925)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.127
Summary | Abstract | Full Text |

Hilal Akça -  
YEDİNCİ GÜN ROMANINDA GÖLGE ARKETİPİ Ss, 187-205
SHADOW ARCHETYPE IN THE NOVEL YEDİNCİ GÜN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.124
Summary | Abstract | Full Text |

Meryem ARSLAN  
KİTÂB-I TERCÜME-İ TEZKİRE-İ DÂVÛD FÎ İLMİ’T-TIBB’DA GEÇEN AY İSİMLERİ Ss, 206-218
Month Names In Kitâb-I Tercüme-İ Tezkire-İ Dâvûd Fî İlmi’t-Tıbb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.110
Summary | Abstract | Full Text |

MURAT SERDAROĞLU  
Modova Sancağında Tımar Rejimi Ss, 219-229
The Timar Regimi in Modova Sanjak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.109
Summary | Abstract | Full Text |

MUSA SEZER  
XVI. Yüzyılda Köstendil Ilıcası'nda Haraççı Kara Mehmed Vakıfları (Tahrir Defterlerine Göre) Ss, 230-242
HARACCI KARA MEHMED FOUNDATIONS IN 16TH CENTURY’S ILICA-I KYUSTENDIL (ACCORDING TO THE CADASTRAL RECORD BOOKS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.130
Summary | Abstract | Full Text |

Nurgül Yıldırım  
II. SARGON’UN AŠŠUR-ŠARRU-U?UR’A MEKTUBU (ND 2759) KAPSAMINDA M.Ö. 8. YÜZYILDA ANADOLU’NUN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 243-252
AN ANALYSIS ON THE POLITICAL VIEW OF ANATOLIA IN THE 8TH CENTURY B.C. IN THE SCOPE OF SARGON II’S LETTER TO AŠŠUR-ŠARRU-U?UR (ND 2759)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.119
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar ÜLGEN - HALİL YAVAŞ  
PAGAN DÖNEMİ İSKANDİNAV TOPLUMUNDA CENAZE VE DEFİN UYGULAMALARI Ss, 253-265
THE FUNERAL AND BURIAL PRACTICES IN THE SCANDINAVIAN SOCIETY IN THE PAGAN PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.132
Summary | Abstract | Full Text |

Salih ÖZKAN  
Taşkilat-ı Mahsusa’nın 1916 Yedisu/Türkistan İsyanındaki Rolü Ss, 266-273
The role of the Organization-Mahsusa in the 1916 Yedisu / Turkestan Rebellion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.123
Summary | Abstract | Full Text |

Sir Gerard Clauson Translated by: Seçil Hirik  
Türkçe Gölge Kelimeler Ss, 274-283
Turkish Ghost Words
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.118
Summary | Abstract | Full Text |

ŞEFİKA BÜYÜKŞAHİN  
Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını Ss, 284-295
Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadını
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.120
Summary | Abstract | Full Text |

Şefika Şule Erçetin - Gönül ŞAYİR  
ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ADAY ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 296-306

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.111
Summary | Abstract | Full Text |

Zekiye TUNÇ  
1015-1064 YILLARI ARASINDA KAFKASYA BÖLGESİ’NDE SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİ Ss, 307-315
Seljukian-Armenian Relations in Caucasus Region Between The Years 1015 - 1064
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.126
Summary | Abstract | Full Text |

Ahsen SAÇLI  
ULUSLARARASI ÇEVRE VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI Ss, 316-327
INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY POLICIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.133
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri