Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ: AB ÖRNEĞİ
(The Causality Analysis of the Relation Between Economic Growth and Health Expenditures: The EU Case )

Author : Hüseyin AĞIR   - HACI HAYRETTİN TIRAŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : Volume 11
Page : 211-221
DOI Number: : 10.18299/cahij.248
    


Summary
Ekonomik büyümenin sağlanmasında temel rollerden birini üstlenen sağlık harcamaları, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Sağlık harcamaları bireyin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltirken, beşeri sermayeye yapmış olduğu katkılar ile, bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının zaman içinde artması biçiminde tanımlanabilen ekonomik büyümeyi de etkilemektedir. Sağlıklı bir toplum, nitelikli insan kaynağı ve ekonomik büyüme/kalkınma için ciddi öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gelir ve sağlık harcama türleri arasındaki nedensellik ilişkisinin tahmin edilmesi oluşturmaktadır. Çalışmada yeni nesil panel nedensellik testlerinden Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testi kullanılmıştır. Tahminler sonucunda AB ülkelerinin yaklaşık %82,1’inde gelir ile ele alınan sağlık harcama türlerinin en az biri arasında nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, AB ülkelerinde gelir artışının en fazla toplam sağlık harcamalarını artırdığı, kamu sağlık harcamalarının artmasının da gelirin artmasına neden olduğu ortaya çıkan sonuçlar arasında yer almaktadır.

Keywords
AB Ülkeleri, Beşeri Sermaye, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Nedensellik Analizleri

Abstract
Heath expenditures, which play a key role in ensuring economic growth, differ according to development levels of countries. While health expenditure raises the health level of individual and society, it also affects economic growth, which is defined as the increase in the amount of goods and services produced in a country over time, through the contributions made to human capital. A healthy society has a critical importance for qualitative human resource and economic growth/development. The purpose of this study is to estimate the causality relation between income and health expenditures in the European Union (EU) countries. This paper utilizes Emirmahmutoğlu and Köse (2011) Panel Causality Test out of new generation panel causality tests. The estimates indicate causality between income and at least one type of health expenditures studied in %82,1 of the EU countries. In addition, that the increase in income in the EU countries increased the total health expenditure the most, and the increase in the public health expenditures caused the income to increase are among the results found in this study.

Keywords
EU Countries, Human Capital, Health Expenditure, Economic Growth, Panel Causality Analysis

Advanced Search


Announcements

    Volume 11

    Our regular volume 11 - OCTOBER  2018 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri