Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Author of the Mecelle: Abdüssettâr Kırımî
Özet Kırım Savaşını müteâkip Anadolu’ya hicret eden Abdüssettâr Kırımî, öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak Osmanlı İlmiye Teşkilâtı bünyesinde memuriyete başlamıştır. Arşiv belgelerine göre Şeyh’ül İslamlık bünyesinde İlâmat-ı Şeriyye Muhsırlığı, İlâmat-ı Şeriyye Mümeyyiz Muavinliği ve Mümeyyizliği, Meclis-i Tetkikât-ı Şeriyye ve Temyiz Mahkemesi Azalığı görevlerinde bulunmuştur. 1887’de Mekke-i Mükerreme Mollası unvanını alan Abdüssettâr Kırımî, Taif’de vefat etmiştir. Memuriyetinin yanı sıra uzun yıllar Hukuk Mektebinde de fıkıh müderrisliği yapan Abdüssettar Kırımî, Ahmet Cevdet Paşa’nın en çok takdir ettiği âlimlerden biridir. Türk Hukuk tarihinin en önemli nirengi noktalarından biri olan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Cemiyeti’nde de azalık yapmıştır ve Mecelle’nin 14, 15 ve 16. kitaplarının yazarları arasında yer almıştır. Yukarıda kısaca biyografisini verdiğimiz Abdüssettâr Kırımî’nin, “Teşrîhu Kavaidi'l Külliyye fi’l Ahkâmi’l Fer'iyyeti'l Ameliyye”, “Medhâl-i Fıkıh”, “Mecelle Şerh-i Teşrih” ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından yayımlanmış olan “Tenbîhu’r Rukûd alâ enne’l-İmzâ’e mine’l-Kazâ fi’l-Kısâs ve’l-Hudûd” isimlerinde basılmış dört eseri günümüze ulaşmıştır. Bu makalede tetkik edilen yeni arşiv belgeleri ışığında Abdüssettâr Kırımî’nin hayatı, ilmî ve meslekî faaliyetlerine dair malumat verilerek, Türk Hukuk Tarihi’nin bu mümtaz siması bilim dünyasına daha yakından tanıtılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Abdüssettâr Kırımî, Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye.

Advanced Search


Announcements

    Volume 12

    Our regular volume 12 - OCTOBER  2019 - is now avaliable. We would like to thank all the contributors.Address :Südstraße 28, 59227 Ahlen/Germany
Telephone :0 23 82/961 86 01 Fax :
Email :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri