SAĞLIK HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ: AB ÖRNEĞİ
The Causality Analysis of the Relation Between Economic Growth and Health Expenditures: The EU Case

Author : Hüseyin AĞIR - - HACI HAYRETTİN TIRAŞ
Number of pages : 211-221

Abstract

Ekonomik büyümenin sağlanmasında temel rollerden birini üstlenen sağlık harcamaları, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Sağlık harcamaları bireyin ve toplumun sağlık düzeyini yükseltirken, beşeri sermayeye yapmış olduğu katkılar ile, bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının zaman içinde artması biçiminde tanımlanabilen ekonomik büyümeyi de etkilemektedir. Sağlıklı bir toplum, nitelikli insan kaynağı ve ekonomik büyüme/kalkınma için ciddi öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacını Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gelir ve sağlık harcama türleri arasındaki nedensellik ilişkisinin tahmin edilmesi oluşturmaktadır. Çalışmada yeni nesil panel nedensellik testlerinden Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testi kullanılmıştır. Tahminler sonucunda AB ülkelerinin yaklaşık %82,1’inde gelir ile ele alınan sağlık harcama türlerinin en az biri arasında nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, AB ülkelerinde gelir artışının en fazla toplam sağlık harcamalarını artırdığı, kamu sağlık harcamalarının artmasının da gelirin artmasına neden olduğu ortaya çıkan sonuçlar arasında yer almaktadır.

Keywords

AB Ülkeleri, Beşeri Sermaye, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Nedensellik Analizleri

Read:1681

Download: 927