ERKEN ORTAÇAĞLARDA SİRAF LİMAN KENTİNİN İRAN KÖRFEZİ AÇISINDAN ÖNEMİ
The Importance Of Siraf Port City In Terms Of The Persİan Gulf in Early Medieval Abstract

Author : Ahmet Altungök - Taner YILDIRIM
Number of pages : 14-29

Abstract

Siraf şehri, Ön Asya'daki en eski şehirlerden bir tanesidir. Şehrin hangi dönemde kurulduğu bilinmese bile antik İran hükümdarları dönemlerinde kurulduğu zannedilmektedir. Bu liman kentinin İran Körfezindeki varlığı, özellikle İranlıların Persis adını verdikleri Fars bölgesinin Arap Yarımadası, Doğu Afrika kıyıları ve Uzakdoğu ülkeleri ile deniz yolu irtibatını sağlayan önemli bir şehirdi. İran toprakları üzerinde uluslararası kıymete haiz ticari ürünlerin dünya pazarlarına taşınma merkezi Siraf şehriydi. Bu şehir İslam fetihlerinden sonra da sahip olduğu ticari önemini devam ettirmiştir. Emevilerin fazla ehemmiyet göstermediği bu liman, asıl önemine Abbasiler döneminde kavuşmuş ve sonraki dönemlerde yaşamış olduğu şiddetli depremler ve Abbasi, Karmati çatışmaları dolayısıyla ticari önemini yitirmeye başlamıştır. Kays Adası'nın ticari açıdan canlanması sonucu tüccarların yönlerini buraya kaydırması ile Siraf şehri terk edilmeye başlanmış ve küçük bir kasabaya dönüşmüştür.

Keywords

İran Körfezi, Siraf, Sasani, Abbasi, Ticaret.

Read:1919

Download: 1218